Årsplan

Om os

Arrild Friskole og Børnehus tilbyder undervisning til elever i alderen 6-14 år. (0.-7.klasse).
Derudover er her en børnehave for børn fra 0-6 år (småbørnsgruppe og børnehave gruppe).
 
I skoleåret 2020/21 udvider vi til også at tilbyde undervisning i 8.klasse. 
Der vil i skoleåret ikke blive gennemført eksaminer for 8.klasse.
 
Skolen har en fast procedure for indmelding af nye elever:
Skolen modtager ikke elever med svære diagnoser. 
 
Efter 7.klasse fortsætter eleverne deres skolegang på andre skoler eller på en efterskole. Skolen har ikke viden om deres videre uddannelsesforløb.
 
På skolen deltager eleverne ikke i nogen form for eksamen.

Dagens forløb på Arrild Friskole

 • Skoledagen strækker sig fra 8.15 til undervisningen for det enkelte barn stopper. Se SFO`s tilbud.
 • Når børnene møder i skole, er de udhvilede, mætte, glade, positive, læreivrige og lydhøre.
 • Om mandagen er alle elever ude på powerwalk. 
 • En lektion er på 45 minutter 
 • Morgensang – mandag og fredag
 • Frikvarter på 20 og 30 minutter.
 • En dobbeltlektion.
 • Spisefrikvarter på 45 minutter, hvor man spiser sin sunde, lækre medbragte mad og holder et velfortjent hvil.
 • Når man har fri fra skole, kan man enten gå hjem, gå i lektiecafé eller gå i SFO.
 • Når lærerne går hjem, går børnene – undtagen børn i SFO – også hjem.
 • Hvis barnet er sygt, så ring og sygemeld om morgenen, så vi ikke går og venter forgæves på et barn, der ikke kommer.

Indskoling

Skolens forventninger til forældrene

”Sammen når vi længst”

Hvordan kan forældrene bidrage?
En engageret skole forventer engagerede forældre.
Det betyder at:

 • Forældrene deltager i møder og arrangementer på skolen
 • Forældre holder sig orienteret i den løbende information fra skolen i form af nyhedsbreve og skolens hjemmeside.
 • Forældrene tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med de praktiske gøremål
 • Forældrene er medansvarlige for, at deres børn overholder skolens regler.

Fordi forældrene er de vigtigste rollemodeller for deres børn. Når forældrene engagerer sig i skolen, oplever børnene, at skolen er vigtig.

 • Eleverne er parate til at modtage undervisning, når de møder i skolen
  Det betyder at:
 • Forældrene sørger for, at børnene møder til tiden
 • Børnene er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med
 • Forældrene interesserer sig for børnenes skolegang og hjælper med, at lektierne er i orden

Fordi en god start på dagen giver overskud og dermed mere udbytte af undervisningen. Fordi elevernes faglige udbytte er betinget af et godt samarbejde mellem skole og hjem. 

 • Forældrene er loyale over for skolen og klassens fællesskab

  Det betyder at:

 • Forældrene udtrykker sig loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for egne børn
 • Forældrene tager kontakt til skolens medarbejdere, så snart de undre sig over eller har spørgsmål til skolens praksis
 • Forældrene føler sig forpligtet af fælles aftaler i klassen
 • Forældrene taler altid positivt om klassens øvrige elever foran egne børn

  Fordi forældrenes positive attitude over for skolen og klassens øvrige elever og forældre giver barnet den tryghed og tillid til skolen, som er en væsentlig forudsætning for barnets udvikling og læring.

Forventninger

Procedurer ved storm, snestorm og lignende

Når der varsles storm, snefygning og lign, så husk at tjekke skolens hjemmeside.
 
Her vil skolen holde forældrene underrettet om eventuel aflysning af undervisning og hjemsendelse af elever.
 
Ring til skolen med spørgsmål vedr. storm og evt. aflysning/hjemsendelse, hvis du ikke kan finde svarene på hjemmesiden.
 
Husk, at ingen elever bliver efterladt på skolen – der bliver altid en ansat til sidste barn er hentet.
 
Personalet vil også løbende prøve at få kontakt med forældrene og få at vide hvem, der kommer og henter den enkelte elev

Storm information

Procedurer ved storm, snestorm og lignende
 
Når der varsles storm, snefygning og lign, så husk at tjekke skolens hjemmeside.
 
Her vil skolen holde forældrene underrettet om eventuel aflysning af undervisning og hjemsendelse af elever.
 
Ring til skolen med spørgsmål vedr. storm og evt. aflysning/hjemsendelse, hvis du ikke kan finde svarene på hjemmesiden.
 
Husk, at ingen elever bliver efterladt på skolen – der bliver altid en ansat til sidste barn er hentet.
 
Personalet vil også løbende prøve at få kontakt med forældrene og få at vide hvem, der kommer og henter den enkelte elev

Trafik politik

Trafik politik for Arrild Privatskole

Tønder Kommune anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi det

 • Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner
 • Sætter fokus på at forhindre ulykker blandt unge
 • Giver gode muligheder for at koble trafik og sundhed
 • Baner vejen for alle skolens trafiksikkerhedsindsatser
 • Engagerer lærere, forældre og børn


Trafikpolitikken beskriver, hvad skolen gør, for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken og beskæftiger sig med to temaer

 • Trafikken i og omkring skolen
 • Undervisningen gennem skoleforløbet


Færdselsundervisning er obligatorisk

Emnet er obligatorisk, men der er ingen formelle regler for, hvornår og i hvilken sammenhæng færdselslære skal indgå i undervisningen.
 
I skolen indgår færdselslære i selvstændige forløb med teori og praktisk træning.
 
Undervisningen erstatter ikke den træning og forståelse, som eleverne skal have hjemmefra.


Trafikken i og omkring skolen

Skolepatrulje:
For at sikre elevernes skolevej bedst muligt er der ved vores skole oprettet skolepatrulje i tidsrummet 8.00-8.15.
 
Skolepatruljen består af elever fra 5. og 6. årgang.
 
Skolepatruljekursus finder sted forud for et nyt skoleår og indeholder bl.a. emnerne: Færdselsloven, rettigheder, pligter og forventninger/ansvar.


Aflevering af børn/elever:
Bliver børn/elever kørt i skole, kan afsætning foregå på skolens parkeringspladser.


Cykelhjelm:
Det er besluttet, at ansatte og elever på Arrild Friskole skal benytte cykelhjelm og refleksveste, når de cykler i skoletiden i forbindelse med ekskursioner og lignende. I tilfælde hvor en elev ikke har hjelm med og skolen ikke kan tilbyde en lånehjelm, må eleven blive på skolen.
 
Få information om, hvordan man spænder en cykelhjelm rigtigt. Klik ind på www.sikkertrafik.dk under cykel og derefter cykelhjelm.


Cykling til og fra skole:

Rådet for større sikkerhed anbefaler, at børn først færdes alene i trafikken fra 10 – 12 års alderen.
 
Skolevejen bør være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene cykler på egen hånd – husk cykelhjelm/refleksvest!
 
Man skal overholde færdselsreglerne, når man cykler til og fra skole. Der må ikke cykles i skolegården i skoletiden.


Fælleskørsel i bil:

Ved fælleskørsel, hvor man skal have andres børn med, skal transporten foregå så sikkert som muligt. Det betyder, at samtlige børn skal være fastspændte i sikkerhedsseler og sidde på selepuder, hvor det er påkrævet, samtidig forventes det, at alle gældende færdselsregler overholdes.

Kørselsseddel:
Forældre skal give skriftligt samtykke til, at deres børn transporteres af andre i forbindelse med ture ud af huset i skoletiden. I praksis sker dette i forbindelse med skoleindskrivningen.


Undervisningen gennem skoleforløbet

Færdsel


Formålet med færdselsundervisningen er at…

 • de yngste elever og de unge skal kunne færdes sikkert i trafikken
 • eleverne skal kende trafikkens risikomomenter
 • eleverne skal blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter
 • eleverne skal forstå trafikken som et område, hvor de har medansvar og forpligtelser


Til og med 3. klasse – undervisningen skal være konkret
Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken.
 
Skolestartskampagne ”Pas på de små i trafikken” sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at forældre træner skolevejen både før og efter skolestart.


Fra 5. klassetrin – Cyklen er et meget væsentligt tema

Der holdes cyklistprøve fra 5. klasse. Udover de praktiske øvelser og cyklistprøven skal der være plads til at beskrive forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen med egen og andre trafikanters adfærd.


Prøver:

Gå – prøven                         0.- 3. klasse
Den lille cyklistprøve         4. klasse
Den store cyklistprøve       5.- 7. klasse
Gå – og cyklistprøven foretages i samarbejde med politiet.
 
Det er et forældreansvar at cykler, der benyttes til og fra skole og i skolen, er lovlige.
 
Vedtaget i skolebestyrelsen 2014
Skoleleder
Sara Marie Bergholt

Lejrskole

Arrild Friskole er hvert år på lejrskole. Eleverne i 0.-4./5.klasse tager samlet på tur i en overskuelig afstand fra skolen. Skolens ældste klasse tager på tur til en større dansk by. her er kultur mødet sat i højsædet.
 
Lejrskole giver fælles oplevelser, der er grundlæggende for et godt fællesskab.
 
På lejrskole oplever vi hinanden i nye og anderledes roller og situationer – det styrker fællesskabet.
 
På lejrskole er både elever og voksne sammen hele døgnet, både i det praktiske samt i leg og læring.
 
At kende hinanden godt skaber tryghed og hermed opnås gensidig respekt og tillid til hinanden.
 
På lejrskole stimuleres elevernes nysgerrighed. Her udøver vi kreativ og tværfaglig læring på en mere praktisk måde end det er muligt i hverdagen på skolen.
 
På Arrild Friskole ønsker vi at give eleverne oplevelser, der står i forhold til skolens værdier.

 

Temadage

Glæd jer til at se hvad vi skal i kommende skoleår

Musical

Lektiecafeen er åben fra de første elever har fri til bussen kører
 
mandage mellem 13.15 og 14.00 (Jens)
 
torsdage mellem 14.00 og 14.45 (Jens)

Musical

Musical

Formål:
Arrild Friskole har lavet musical gennem alle år. Det er hele skolen der arbejder med musicalen men på forskellige måder. Vi sætter musik, drama, dans og kulisser i centrum.  Eleverne skal få indsigt i, hvorledes en stor opsætning bliver til med alt, hvad det indebærer af: scenografi, lys, lyd, kostumer, make up, og selve processen fra ide til udførelsen af stykket. Samtidig udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og give dem indsigt i og glæde ved teatrets kommunikationsform – udvikling af kropssprog, det at turde stå på en scene, og hvad det fører med sig af muligheder.    


Faglighed:

Eleverne vil i løbet af skoleåret få kendskab til musicalgenre på forskellig vis.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber for færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Deltage engageret i et musical forløb
Opnå forståelse for egne betydning og rolle i det store fællesskab
Fordybe sig i musicalgenren
Opnå forståelse for processen i at skabe den røde tråd gennem forløbet  

At udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og samtidig give dem indsigt i og glæde ved teatrets kommunikationsform. 

Undervejs i processen udvikles elevernes kompetencer således, at de er i stand til at indgå i den kreative proces, hvor der skal skabes en forestilling, og hvor hver enkelt elev føler sig som en del af en større sammenhæng. 

Et af vores formål er at sætte musik, drama, dans og kulisser i centrum.  Dette arbejde har stor faglig effekt på så mange planer for eleverne. Der opbygges en fællesskabsfølelse på skole. Det give sammenhængskraft. Hele processen giver også de unge, en kæmpemæssig faglig udfordring. Det er et af skolens ansigter udadtil.


Vores mål med musical

At eleverne får erfaring med drama og oplevelsen af et stort fælles projekt.
der arbejdes med stykker, der indeholder dialog, sang og dans
At kunne opleve og udtrykke sig meningsfuldt i og om musik
At øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
Det er et af skolens ansigter udadtil.