Værdigrundlag

For Arrild Friskole & Børnehus

Personalet og bestyrelsen har i skoleåret 2018/19 drøftet vort værdigrundlag.
Det tidligere værdigrundlag blev udfærdiget, da skolen blev en privat grundskole. Siden har vi oprettet et Børnehus og pr. 01.04.2019 overgik vi til at være en friskole. Så der var tid til en eftersyn.
Vi havde mange og gode drøftelser omkring:
 • hvor kommer vi fra?
 • hvor er vi nu? 
 • hvor vil vi gerne hen?. Vision og mission.
 
Det nye værdiggrundlag for Arrild Friskole og Børnehus:
Anerkendelse:
 • Vi lytter, vi er imødekommende og opmærksomme
 • Vi lægger vægt på empati og ros
 • Vi accepterer forskellighed
Tryghed:
 • Vi drager omsorg for hinanden
 • vi lægger vægt på gensidig information
 • Vi lægger vægt på synlighed, åbenhed og ærlighed
Faglighed:
 • Vi har alle lyst til at lære og være sammen om at udvikle os fagligt
 • Vi tilbyder et trygt læringssted og et kompetent personale
 • Vi tilbyder læring med udgangspunkt i det enkelte barn
Fællesskab:
 • Vi medvirker til at danne det hele menneske
 • Vi behandler hinanden og vores omgivelser med respekt

Vi yder alle en indsats og er rummelige.

Vi drøfter løbende vores værdigrundlag i personalegruppen og i bestyrelsen.

I skoleåret 2022/23 er drøftelserne fortsat – blandt personalet og i bestyrelsen. Emnet er: Hvor er vi på vej hen?

Som friskole er det vigtigt hele tiden at udvikle sig – en proces hvor alle ansatte og bestyrelsen inddrages.

Yderligere om os

En privat børnehave og Friskole

Arrild Friskole har egen børnehave med optag af børn fra 0 år til skolealder. Børnene har deres dagligdag i henholdsvis småbørnsgruppen, boblegruppen og børnehavegruppen.
 
Skolen optager elever fra 0. – 8. klasse. 
 
Arrild Friskole og Børnehus har et bredt og inspirerende tilbud til børn fra 0 år til 15 år.

En skole og et Børnehus som praktiserer efter gældende lovgivning

Børnehuset er underlagt gældende love og cirkulærer under dagtilbudsloven, samt Tønder kommunes kriterier for privatinstitutioner, og vi lever op til disse.
Børnehusets lærerplaner er godkendt af skolebestyrelsen og følges op af pædagogisk konsulent fra Tønder kommune.
Skolen er underlagt ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Skolen følger ministeriets undervisningsplaner, Fælles Mål og har samme trin- og slutmål som folkeskolen.
Skolen har ekstern tilsynsførende som tilser, at undervisningen lever op til folkeskolens mål.

En skole og et Børnehus med plads til den enkelte

Et Børnehus hvor børnene er opdelt i mindre grupper for at fremme det nære og give rum til det enkelte barn.
En skole med en klassekvotient på max 18 elever.
Dette styrker trivslen hos både elever og lærere, samt indlæringen hos den enkelte elev.

En skole og et Børnehus hvor kropslige og musiske aktiviteter prioriteres

Skolen og Børnehuset giver plads til styrkelse af motoriske og kreative færdigheder, da dette øger børnenes/elevernes indlæring og udvikling. Dette med henblik på at respektere at børn lærer på forskellige måder.
Skolen har flere faglige emneuger med varierende fokusområder, hvilket giver mulighed for fordybelse i forskellige temaer.

En skole og et Børnehus der inddrager lokalsamfundets borgere, natur, geografi, og kulturhistorie.

Arrild Friskole og Børnehus er placeret i et naturskønt område, med bl.a. hede, skov, landbrug og naturområdet Helmpolde, og vi bruger den omgivende natur.
Indenfor gå/cykelafstand findes interessante kulturhistoriske fænomener såsom voldstederne Nørrevold og Søndervold, befæstningsanlæg fra 1. Verdenskrig, Arrild Kirke, Røverkulen og Langdyssen, som med fordel kan inddrages i undervisningen. Skolen og Børnehuset benytter desuden byens øvrige faciliteter i undervisningen, svømmehal, multibane, legeplads etc.
Skolen inddrager borgere fra byen i undervisningen, som har særlige kompetencer og viden, når det er relevant.

En skole og et Børnehus hvor bredt samarbejde prioriteres.

Børnehuset deltager i relevante sammenhænge i undervisningen på skolen, og gennemfører årligt et grundigt indskolingsforløb i samarbejde med skolens personale.
 
I forbindelse med skolens emneuger samarbejder elever og lærere på tværs af klassetrin.
Alle skolens elever deltager hvert år i et lejrskoleophold  Skolens ældste elever tager på studietur i en større dansk by.
 
Klasserne samlæses.

En skole og et Børnehus hvor demokratiets regler læres.

Fagligt skal børnene/eleverne lære om demokrati i undervisningen, men også i det daglige spiller demokrati en rolle på skolen og i Børnehuset, hvor visse beslutninger træffes i fællesskab. Det er vigtigt, at børnene/eleverne lærer at argumentere for en sag og ikke mindst, at lytte til andres argumenter og opnå enighed.
Skolens samlinger og fællessnakke erstatter et formaliseret elevråd.

En inspirerende skole/Børnehus som fastholder elevernes lyst til at lære og udvikle sig.

Det er vigtigt, at børnene/eleverne trives på skolen og i Børnehuset, at de har gode fysiske rammer, og at børn/elever har et tillidsfuldt forhold til alle ansatte. Det prioriteres, at alle børn/elever har en inspirerende og udfordrende hverdag.

En skole og et Børnehus som tager afsæt i anerkendende pædagogik.

Det prioriteres, at børnene/eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv og vise respekt og tolerance over for andre. Alle børn/elever skal lære at tage ansvar for sig selv og for hinanden.  Børnene/eleverne skal turde stå ved, hvad de mener og ikke bøje af for gruppepres.

En skole og et børnehus hvor daglig rengøring varetages af lønnet personale.

Lønnet personale varetager den daglige rengøring og vedligehold af skolens områder.
Vi prioriterer, at børn/elever inddrages i det praktiske ansvar;  rydde op, sætte stole på plads osv.
Sammen hjælper vi hinanden med at passe på vores skole/børnehus.

En skole og et børnehus hvor dit barn bliver anerkendt.

En skole og et børnehus hvor alle bliver set, hørt og anerkendt som den de er.
En skole og et børnehus hvor mobning ikke tolereres.
En skole og et børnehus hvor alle føler sig godt tilpas.

En skole og et børnehus hvor forældrene involverer sig.

Vi prioriterer/forventer, at forældre til børn/elever i skole og Børnehus involverer sig i skolen og deltager i skolens arrangementer, herunder bl.a. skolefester og arbejdsweekender (1 – 2 gange årligt).

Skolens og Børnehusets mål

Det er skolens og Børnehusets mål at skabe et miljø, hvor alle børn fra de helt små til de helt store, trives, lærer og udvikler sig. Miljøet skal være således, at børn trives og føler, at de vokser, bliver hørt og er med til at gøre en forskel.
Økonomisk er det skolens og Børnehusets målsætning, at der hvert år er god balance mellem udgifter og indtægter, således at skolen har økonomisk råderum til sit daglige virke.

Skolen og Børnehuset personalepolitik

Det er vores målsætning, at der til enhver tid er et fagligt dygtigt, engageret og positivt personale. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet procedure for nyansættelser.
Personalet som arbejder på skolen og i Børnehuset skal være fagligt kompetent. 
 
Personalet skal være åbent for nye tiltag, bidrage med ideer til at videreudvikle skolen/Børnehuset. 
 
Det er skolens målsætning at tage vare på personalet.