I vores arbejde med at skabe det bedst mulige børnemiljø for jeres børn, har vi valgt at anvende Dagtilbudstermometeret, der giver os viden om hvordan det står til med børnemiljøet – set ud fra børnenes perspektiv.

Hvad er Dagtilbudstermometeret?

Dagtilbudstermometeret indeholder et talende spørgeskema til børn, som består af 28 spørgsmål. Spørgsmålene spørger bl.a. ind til, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne, om der er for meget larm og om legepladsen er god at legepå.
Ved at spørge børnene sikrer vi, at børnemiljøet bliver vurderet i et børneperspektiv, som er tet lovkrav. Undersøgelsen er anonym.

Hvad kan resultaterne fortælle os?

Børnenes besvarelser vil være baseret på, hvordan de oplever børnemiljøet lige nu og her. Resultaterne fra en børnemiljøundersøgelse giver altså et øjebliksbillede, som kan variere alt efter, hvornår undersøgelsen gennemføres.
Et øjebliksbillede er dog stadig en rigtig god pejling på styrker og svagheder ved børnemiljøet og fører ofte til aha-oplevelser hos os voksne. Børnenes besvarelser er dermed rigtig gode til at indkredse opmærksomhedspunkter og skabe refleksion over daglig praksis. Undersøgelsen giver derfor et godtudgangspunkt for både at arbejde videre med det, der fungerer godt og det, der fungerer mindre godt.